Algemene
Voorwaarden

– Met ingang van 1 januari 2014
– Schwarzwald Chalets Freudenstadt
– Tina Schlör, Zeppelinstr. 2, 72250 Freudenstadt
– Navolgend “Schwarzwald Chalets” genoemd

1. Toepasbaarheid
1.1 De hieronder algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de levering van vakantiewoningen en vakantiehuizen tegen een vergoeding en ook voor alle diensten en leveringen die Schwarzwald Chalets aan de gasten levert.
1.2 Afwijkende bepalingen, met inbegrip van de algemene bedrijfsvoorwaarden, zijn alleen dan van toepassing als deze van te voren uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd of overeengekomen zijn. Bij een reservering via een reserveringsplatform (bijvoorbeeld booking.com) gelden de daar vermelde boekingsvoorwaarden, in het bijzonder ten aanzien van annulering- en betalingsvoorwaarden, die van, de door ons genoemde regelingen, kunnen afwijken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De accommodatieovereenkomst komt tot stand wanneer de gast een aanvraag indient (reserveringsaanvraag),
die door Schwarzwald Chalets word aangenomen. De aanname word gevolgd door een bevestiging van de reservering. De bevestiging van de reservering kan schriftelijk per brief, fax of e-mail gedaan worden.
2.2 Komt de reservering van de gast tot stand via een derde partij, dan is deze tegenover Schwarzwald Chalets samen met de gast hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de accommodatieovereenkomst, in zover Schwarzwald Chalets een soortgelijke verklaring heeft van de derde partij.

2.3 In de accommodatieovereenkomsten is naast de § 70 l ff. BGB het algemene schuldrecht van het BGB toepasbaar.
2.4 De overdracht van de gehuurde ruimten en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan verblijf, vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schwarzwald Chalets.

3. Prijzen en diensten
3.1 Schwarzwald Chalets is verplicht, de door de gast geboekte wooneenheden in overeenstemming met deze algemene bedrijfsvoorwaarden, bereid te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.
3.2 De gast is verplicht, voor de woningoverdracht, en de door hem overeengekomen andere diensten, bijvoorbeeld afgesproken prijzen van Schwarzwald Chalets, te betalen. Dit geldt ook voor diensten en kosten voor Schwarzwald Chalets die zijn veroorzaakt door de gast of orderbesteller door derden.
3.3 De overeengekomen prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde BTW.
3.4 De prijzen kunnen door Schwarzwald Chalets gewijzigd worden, wanneer de gast later veranderingen in de gereserveerde woning, de diensten van Schwarzwald Chalets of de verblijfduur van de gast aanbrengt, en dat Schwarzwald Chalets het ermee eens is.
3.5 Rekeningen van Schwarzwald Chalets dienen direct na ontvangst betaald te worden.
3.6 Schwarzwald Chalets is bevoegd, bij de accommodatieovereenkomst of daarna een redelijk voorschot te verlangen. Deze bedraagt meestal 25% van de reserveringskosten en moet binnen 7 dagen na de totstandkoming van de accommodatieovereenkomst betaald worden. De hoogte van het voorschot en de vervaldatum kunnen in de overeenkomst schriftelijk worden overeengekomen. Schwarzwald Chalets is verder bevoegd, om tijdens het verblijf van de gast, opgebouwde tegoeden te verrekenen met een tussentijdse rekening, die onmiddellijk betaald moet worden.
3.7 De gast kan alleen met een onbetwiste of wettelijk geldige vastgestelde vordering, tegen een vordering van Schwarzwald Chalets, verrekenen of verminderen.

4. Niet gebruikte diensten, annulering, terugtreding van de gast
4.1 Schwarzwald Chalets geeft de gast op elk moment de mogelijkheid om te annuleren. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
• In geval van annulering door de gast en de gemaakte reservering heeft Schwarzwald Chalets aanspraak op een passende vergoeding.
• De gast kan zich schriftelijk van de boeking terugtrekken. Een boeking kan tot 30 dagen voor aankomst worden geannuleerd tegen een vergoeding van 85 euro. Bij annulering tot 29 dagen of meer voor aankomst of indien de boeking niet is gemaakt, zal Schwarzwald Chalets 90% van de overeengekomen huurprijs (exclusief toeristenbelasting) in rekening brengen, mits verdere verhuur op korte termijn niet mogelijk is, hetgeen Schwarzwald Chalets dit tracht te bereiken door de boekingsplatforms te activeren. Gezien dit mogelijke geval wordt de gast aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

De gast is vrij om te bewijzen dat Schwarzwald Chalets geen schade geleden heeft of de Schwarzwald Chalets geleden schade lager is dan de gevorderde vergoeding.

4.2 De bovenstaande bepalingen betreffende de vergoeding gelden overeenkomstig wanneer de gast geen aanspraak maakt op de gereserveerde woning of de geboekte diensten, zonder dit tijdig aan Schwarzwald Chalets te melden.
4.3 Het recht op een vergoeding vervalt, als Schwarzwald Chalets de gast in de overeenkomst een optie heeft gegeven, om binnen een bepaalde termijn zonder verdere juridische consequenties, van de overeenkomst af te zien.
Bepalend voor de tijdigheid van de annulering is de ontvangst van Schwarzwald Chalets. De gast moet annulering schriftelijk verklaren.

5. Annulering van Schwarzwald Chalets
5.1 Indien de gast in de accommodatieovereenkomst een gratis herroeping recht krachtens artikel 4.3 werd gegeven,
dan heeft Schwarzwald Chalets ook het recht zich van de overeenkomst terug te trekken, binnen de overeengekomen termijn, als er aanvragen van andere gasten voor de geboekte woningen zijn en de gast op navraag van Schwarzwald Chalets de reservering niet definitief bevestigd heeft.
5.2 Indien in de volgens punt 3.6 overeengekomen vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn voldaan is, dan is Schwarzwald Chalets ook bevoegd zich terug te trekken uit de overeenkomst.
5.3 Een herroeping recht voor een belangrijke reden dat de overeenkomst niet beïnvloed. Het is met name voor:

• overmacht of door andere omstandigheden, waarin Schwarzwald Chalets niet verantwoordelijk is, die het nakomen van de overeenkomst onmogelijk maken;
• De woningen onder misleidende of onjuiste informatie, met betrekking tot feiten, bijvoorbeeld ten aanzien van de persoon van de gast of het doel, geboekt worden;
• Schwarzwald Chalets heeft redelijke gronden om aan te nemen, dat het gebruik van de accommodatiediensten,
de goede bedrijfsvoering, de veiligheid of de reputatie van de bedrijfsaccommodatie in het openbaar, in gevaar kan brengen, zonder dat toe te schrijven aan het beheer of de organisatie van Schwarzwald Chalets;
• een onbevoegde openbaarmaking overeenkomstig punt 2.4 aanwezig is;
• Schwarzwald Chalets door de omstandigheden opgedane kennis, dat de financiële situatie van de gast aanzienlijk verslechterd is na het sluiten van de overeenkomst, in het bijzonder als de gast verschuldigde vorderingen van Schwarzwald Chalets niet compenseert of niet voldoende zekerheid biedt en daarom betalingsclaims van Schwarzwald Chalets in gevaar komen;
• de gast een verzoek heeft ingediend voor de opening van een insolventieprocedure, een beëdigde gemaakte verklaring volgens § 807 van de burgerlijke rechtsvordering, een buitengerechtelijke procedure voor schuldregeling over zijn vermogen ingediend heeft of zijn betalingen opgeschort heeft;
• een insolventieprocedure over het vermogen van de gast opent of de opening van het hetzelfde gebrek aan activa of anderszins redenen, wordt afgewezen.

5.4 Schwarzwald Chalets moet de gast schriftelijk, en zonder vertraging, informeren over de uitoefening van het herroepingrecht.
5.5 In bovengenoemde gevallen van annulering kan de gast geen aanspraak maken op schadevergoeding.

6. Aankomst en vertrek, overdracht, het gebruik
6.1 Geboekte woningen zijn beschikbaar voor gasten vanaf 15:00 uur op de afgesproken dag van aankomst.
De gast heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.
6.2 Op de afgesproken dag van vertrek moeten de woningen uiterlijk om 10.30 uur verlaten en beschikbaar zijn. Daarna kan Schwarzwald Chalets door de hierdoor opgelopen schade de dagprijs in rekening brengen voor het extra gebruik van de woning. De gast is vrij on Schwarzwald Chalets te bewijzen dat er geen of wezenlijk minder schade ontstaan is.
6.3 Schwarzwald Chalets overhandigd de wooneenheden aan de gast in schone staat en volgens de contractuele voorwaarden. Als bij de aflevering gebreken zijn, dan meldt de gast dit onmiddellijk aan Schwarzwald Chalets.
Anders geldt dat het object in perfecte toestand overhandigd is.
6.4 Huisdieren zijn alleen toegestaan na voorafgaande goedkeuring door Schwarzwald Chalets. Indien de toestemming volgt, dan wordt dit gedaan onder voorwaarde, dat de dieren voortdurend worden begeleid, zindelijk en vrij van ziekte zijn en dat er geen gevaar of overlast is voor andere gasten.
6.5 Roken is niet toegestaan in de woningen.
6.6 De gast is verplicht om de afgestane gastenruimten samen met de inventaris met zorg te behandelen.
De gast is aansprakelijk voor schade aan de inventaris/inrichting die door hem of zijn medereizigers of gasten wordt veroorzaakt.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Schwarzwald Chalets zijn aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen in geval van opzet of grove nalatigheid. Voor lichte nalatigheid is Schwarzwald Chalets slechts aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of de gezondheid of wegens contractbreuk. Het verzoek tot schadevergoeding voor de nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de contract typische, voorzienbare schade, echter geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van letsel van leven, lichaam of gezondheid. De organisator is in dezelfde mate aansprakelijk voor nalatigheid van plaatsvervangende agenten en vertegenwoordigers.
7.2 De regeling in de voorgaande paragraaf (7.1) heeft betrekking op de schadevergoeding naast de diensten, de schadevergoeding in plaats van de diensten en de vordering tot vergoeding van gemaakte kosten, gelijk aan de juridische gronden, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor defecten, vertraging of onmogelijkheid.
7.3 Indien er een autoparkeerplaats beschikbaar is voor de gast, is er geen verplichting om toezicht te houden door Schwarzwald Chalets, tenzij dit individueel en schriftelijk in een bewaringsovereenkomst is overeengekomen.
7.4 Berichten, post en goederenleveringen voor gasten worden met zorg behandeld. Schwarzwald Chalets neemt de levering, opslag en – op verzoek – tegen een vergoeding het doorsturen en ook op verzoek ook voor gevonden voorwerpen. Vorderingen tot schadevergoeding, met uitzondering van grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten. Schwarzwald Chalets heeft het recht, na uiterlijk een maand bewaartermijn, om de bovengenoemde dingen aan het lokale gevonden voorwerpen bureau te overhandigen.
7.5 De verjaring van de vorderingen van de gast zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8. Slotbepalingen
Er geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Plaats van betaling, plaats van uitvoering en bevoegde rechtbanken is Freudenstadt. Als een afzonderlijke bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die het beoogde economische doel van de ongeldige bepaling nabij komt.

Freudenstadt, 1 Januari 2014
Schwarzwald Chalets Freudenstadt. Getekend Tina Schlör